Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi uzyskało w tym roku po raz kolejny dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytetu „Ochrona Zabytków Archeologicznych”, koordynowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (projekt 77426/15). W ramach zadania „Uzupełnienie i publikacja nieinwazyjnych badań grodzisk Polski Centralnej” realizowanego pod kierownictwem dra Jerzego Sikory z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego kontynuowane będą badania nad wczesnośredniowiecznymi obiektami grodowymi. Grant ma charakter dwuletni. W roku bieżącym zostaną uzupełnione badania geofizyczne metodami magnetyczną i elektrooporową oraz zrealizowane w wybranych miejscach rozpoznanie metodą georadarową. pozwoli to na pełniejsze rozpoznanie geofizyczne grodzisk. Dodatkowo podjęte zostanie rozpoznanie wybranych obiektów metodami archeologii lotniczej. Inaczej niż w latach poprzednich, kiedy zdjęcia realizowano z samolotu (wykonywał je Wiesław Stępień), tym razem zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie rozpoznania z dronu.

W przyszłym roku (2017) przygotowana zostanie monografia wyników wszystkich realizowanych od 2013 roku programów badań grodzisk. Zostaną w niej uwzględnione zarówno wyniki rozpoznania geofizycznego i teledekcyjnego, jak i wyniki badań powierzchniowych, analiz Numerycznych Modeli Terenu z laserowego skanowania powietrznego (ALS – LiDAR), badań fosorowych oraz rozpoznania geomorfologicznego. Ponadto uwzględnione zostaną wyniki nowszych badań o charakterze inwazyjnym, wykonywanych w ramach prac finansowanych głównie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi, w tym wyniki najnowszych datowań reliktów grodzisk metodami radiowęglową i dendrochronologiczną.

Witów. Wyróżniki roślinne ukazujące grodzisko oraz liczne paleokoryta Warty. Zdjęcie lotnicze wykonane w czerwcu 2016 roku z pokładu drona.

Witów. Wyróżniki roślinne ukazujące grodzisko oraz liczne paleokoryta Warty. Zdjęcie lotnicze wykonane w czerwcu 2016 roku z pokładu drona.