Grodzisko położone jest nieopodal drogi wiodącej z Nowosolnej do Strykowa, na skraju wysoczyzny nad krawędzią doliny rzeki Moszczenicy. Badania archeologiczne realizowano tutaj w latach 1989-1994 pod kierownictwem A. Chmielowskiej i M. Góry z MAiE w Łodzi. W ich trakcie rozpoznano w sposób podstawowy stratygrafię wału i majdan obiektu i określono jego chronologię na okres IX/X do XIII wieku i później w okresie późnego średniowiecza i nowożytności.

DSC_2864

Skoszewy – zdjęcie lotnicze Wiesława Stępnia.

W trakcie badań udało się rozpoznać anomalie magnetyczne, które mogą być interpretowane jako ślad po dworze, wystawionym w XV wieku, a później zapewne jeszcze przebudowywanym. Dwór był siedzibą Piotra Tłuka ze Strykowa, urzędnika królewskiego (pełniącego urzędy miecznika i cześnika łęczyckiego oraz kasztelana inowłodzkiego), z którego inicjatywy doszło w 1426 r. do lokacji miasta Skoszewy na prawie niemieckim. W późniejszym okresie dwór ten przeszedł w ręce rodziny Skoszewskich herbu Abdank (Awdaniec). Do tej pory jego lokalizacja nie była znana, choć powszechnie zakładano, iż wzniesiono go na majdanie starszego grodziska.

DSC00076_v1

Skoszewy – badania powierzchniowe.

W trakcie badań udało się także zidentyfikować wewnętrzne podziały terenu grodziska oraz ślady obwarowania sąsiedniego wyniesienia, położonego na północ od grodziska. Zarejestrowano tutaj także liczne anomalie, wskazujące na intensywne wykorzystywanie osadnicze tego terenu zarówno we wczesnym i późnym średniowieczu, jak i już w okresie nowożytnym.

mnt-wsr

Skoszewy – numeryczny Model Terenu grodziska z graficznym przedstawieniem rozkładu materiału zabytkowego z okresu wczesnego średniowiecza.

skosz1

Mapy magnetyczne z badań w Starych Skoszewach.

mnt4

Skoszewy – numeryczny Model Terenu z naniesioną interpretacją badań geofizycznych i wyróżników lotniczych.

Najbardziej niespodziewanym wynikiem badań w Starych Skoszewach było odkrycie wyróżników lotniczych i anomalii geofizycznych wskazujących na istnienie drugiego, znacznie mniejszego grodziska na obszarze położonym bezpośrednio na północ od grodziska na st. 1. Miało ono owalny zarys i wymiary około 38 x 45 m. Jego chronologia nie jest jasna. Mógł to być niewielki obiekt wczesnośredniowieczny, lub późnośredniowieczna siedziba rycerska o formie tzw. gródka stożkowatego.

Literatura:

M. Góra, 2007 , Wyniki badań wykopaliskowych grodziska w Skoszewach Starych, gmina Nowosolna, województwo łódzkie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Archeologiczna., nr 43, 2004 ? 2007, s. 273 ? 399.