Grodzisko w Okopach znane jest od okresu międzywojennego. W latach 40. i 50. doszło do znacznego zniszczenia obiektu: wały zostały zniwelowane w części wschodniej, a na tak przygotowanym terenie wzniesiono zabudowania gospodarstwa. Stan zniszczenia dokumentują już niemieckie ortofotomapy z lat 40. XX wieku. Wcześniej nasyp obwodu obronnego zataczał pełen krąg. Badania wykopaliskowe podjęła tutaj w latach 50. XX wieku Janina Kamińska. Ustaliła ona wówczas chronologię obiektu na XII – XIII wiek, zauważając jednak obecność starszego materiału zabytkowego z IX wieku. Uznała jednak, że jest to materiał o charakterze rezydualnym, wtórnie domieszany do nasypu umocnień wzniesionych pod koniec wczesnego średniowiecza. W początku XXI wieku badania prowadził Grzegorz Teske, który pozyskał materiał do analiz dendrochronologicznych. Ustalono wówczas, że obiekt miał charakter dwufazowy, zaś starsza faza złożenia funkcjonowała w IX – pierwszej połowie X wieku. Dopiero w XII wieku odbudowano wały, budując tutaj nowe.

Okopy.  Zdjęcie lotnicze grodziska (fot. W. Stępień)

Okopy. Zdjęcie lotnicze grodziska (fot. W. Stępień)

Okopy.  Wyniki badań powierzchniowych na podkładzie cieniowanego Numerycznego Modelu Terenu na podstawie pomiarów LiDAR.

Okopy. Wyniki badań powierzchniowych na podkładzie cieniowanego Numerycznego Modelu Terenu na podstawie pomiarów LiDAR.

Przeprowadzone w 2015 roku prace nieinwazyjne składały się z rozpoznania magnetycznego zarówno obszaru grodziska, jak i terenu położonego na południe od niego, gdzie Janina Kamińska domyślała się obecności osady otwartej. Prospekcję te uzupełniono o analizy fosforowe, zdjęć lotniczych, danych z pomiarów LiDAR i badania powierzchniowe. Nie wykazały one wyraźnych śladów domniemanej osady otwartej, która znajdować by się musiała w zalewowym terenie doliny Warty. Wydaje się jednak, że taka osada mogła znajdować się na niewielkim wyniesieniu, na północny – zachód od grodziska. Niestety teren ten objęty jest obecnie zabudową współczesnego gospodarstwa. Udało się tam jednak zaobserwować pojedyncze fragmenty ceramiki wczesnośredniowiecznej.

Okopy.  Wyniki badań magnetycznych  na podkładzie cieniowanego Numerycznego Modelu Terenu, w ujęciu 3D

Okopy. Wyniki badań magnetycznych na podkładzie cieniowanego Numerycznego Modelu Terenu, w ujęciu 3D

Okopy. Wyniki badań fosforowych na tle interpretacji wyników badań geofizycznych, na podkładzie  cieniowanego Numerycznego Modelu Terenu.

Okopy. Wyniki badań fosforowych na tle interpretacji wyników badań geofizycznych, na podkładzie cieniowanego Numerycznego Modelu Terenu.

 

Literatura:

Kamińska J., Grodzisko w Okopach, pow. Sieradz, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, t.5, 1960, s. 209 – 219.