Grodzisko położone jest w widłach rzeki Nidy (Gnidy) i Zianu. Było poddane wielokrotnie badaniom wykopaliskowym. Po raz pierwszy w 1955 r. przez T. Poklewskiego, w ramach prac Stacji Archeologicznej w Łęczycy Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN. W 1998 i 1999 dość obszerne badania o charakterze weryfikacyjnym przeprowadzili A. Marciniak-Kajzer i T. Horbacz. W 2003 r. kolejną weryfikację o niewielkim zakresie przeprowadzili M. Kara i G. Teske pozyskując fragmenty drewna do analiz dendrochronologicznych. Ustalono wówczas, że gród wzniesiono z drewna ściętego po 922 roku.

DSC_3524x

Krzepocinek- zdjęcie lotnicze (W. Stępień)

Badania weryfikacyjne w 2014 r. rozpoczęto od przeprowadzenia dwóch misji fotografii lotniczej, dzięki której zarejestrowano zarówno sytuację geomorfologiczną grodziska, jak i liczne tzw. wyróżniki fotointerpretacyjne, wskazujące na istnienie osady otwartej, położonej na południe od grodziska.
Wykonując badania geofizyczne zdecydowano się na rozpoznanie zarówno powierzchni samego grodziska, jak i domniemanej osady. Udało się więc rozpoznać precyzyjnie przebieg wałów (słabo czytelnych w terenie, gdyż grodzisko znajduje się na polu poddawanym stałej uprawie ziemi) oraz zarejestrować anomalie magnetyczne i elektrooporowe wskazujące na możliwość istnienia obiektów osady.

krzep-mag1

Krzepocinek- mapa anomalii magnetycznych

Dalszym potwierdzeniem istnienia osady były wyniki rozpoznania fosforowego, wskazujące na stosunkowo znaczne ilości związków fosforu w miejscu domniemanej osady. Także rozrzut materiału powierzchniowego wykazał jej obecność. Analiza fragmentów naczyń ceramicznych wskazuje, iż osada funkcjonowała prawdopodobnie nieco dłużej niż sam gród, który wedle wyników badań wykopaliskowych uległ opuszczeniu najpóźniej około połowy XI wieku.

Krzep1

Krzepocinek- wyniki badań fosforowych i powierzchniowych

Literatura:
A. Marciniak-Kajzer, T. J. Horbacz, Grodzisko w Krzepocinku (gm. Wartkowice, pow. poddębicki) w świetle badań ratowniczych przeprowadzonych w 1999, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne 5, 1999, 241-256.
A. Marciniak-Kajzer, T. J. Horbacz, Krzepocinek. Wczesnośredniowieczne grodzisko pierścieniowate na ziemi łęczyckiej, [w:] Archaeologia et historia. Księga jubileuszowa dedykowana Pani profesor Romanie Barnycz-Gupieńcowej, Łódź 2000, 265-279.
M. Kara, M. Krąpiec, G. Teske, Wyniki badań archeo-dendrochronologicznych wybranych grodzisk wczesnośredniowiecznych z terenu historycznej Wielkopolski, przeprowadzonych w 2005 roku, Fontes Archaeologici Posnanienses 42, 2006, 125-144.