Konopnica. Zdjęcie lotniczeStanowisko w Konopnicy, stan. 6, jest osadą kultury łużyckiej z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza oraz kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. Prace wykopaliskowe prowadzone są od 2003 r. przez ekspedycję IAUŁ z udziałem studentów, doktorantów i absolwentów archeologii oraz wolontariuszy z innych kierunków i uczelni. W badaniach uczestniczyła również stypendystka z Madagaskaru. Kierownikiem badań jest dr Lubomira Tyszler.
Dotychczas odkryto ponad 560 obiektów. Prace koncentrują się głównie w części użytkowanej w okresie wpływów rzymskich, od wczesnego okresu rzymskiego po późny okres rzymski. Odsłonięty dotychczas układ obiektów częściowo zbadanej osady kultury przeworskiej w Konopnicy wskazuje na zagrodowy model zabudowy wokół rozległego centralnego placu (okolnica). Na zabudowę składają się budynki zagłębione oraz naziemne słupowe. Z uzyskanych danych wynika, że obiekty produkcyjne usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów mieszkalnych i gospodarczych. Zniszczeniu uległa, w wyniku eksploatacji piasku, odizolowana od osady strefa produkcyjna z piecami dymarskimi. Społeczność osady trudniła się m.in. produkcją wapna i żelaza, wytwarzaniem przedmiotów z żelaza, ceramiki ręcznie lepionej i z użyciem koła.

Oprócz masowego materiału ceramicznego pozyskano nieliczne przedmioty metalowe, szklane, inne. Pośród nich odnotowujemy rzymskie importy, m.in. zapinkę norycko-pannońską, szklane paciorki szklane i monety. Ich obecność jest efektem położenia osady w strefie ważnego nadwarciańskiego szlaku komunikacyjnego wchodzącego w sieć połączeń szlaku bursztynowego. Osada tworzy wraz z pobliskim cmentarzyskiem (stan. 7) i kurhanami (stan. 5) interesujący mikroregion osadniczy. Znane są z nich kolejne importy rzymskie, zapinki norycko-pannońskie, naczynia szklane i brązowe, a zwłaszcza liczna ceramika terra sigillata oraz inna ceramika importowana.
Kontynuacja badań zmierza do pełniejszego określenia młodszej fazy zasiedlenia osady przeworskiej oraz ustalenia relacji przestrzenno-chronologicznych pomiędzy starszą i młodszą strefą jej użytkowania. Istotnym uzupełnieniem badań będzie niedestrukcyjne rozpoznanie zasobów archeologicznych osady i wspomnianej strefy.

Autor tekstu: dr Lubomira Tyszler

Konopnica, eksploracja obiektu archeologicznegoKonopnica. Eksploracja obiektuKonopnica. Eksploracja obiektuKonopnica. DymarkaKonopnica. Eksploracja obiektuKonopnica. Wapiennik Konopnica, Palenisko z brukiem Konopnica. Palenisko z brukiem kamiennym